meshulam and harpaz

 

אילן משולם ויצחק הרפז, ניהול משאבי אנוש: גישה האסטרטגית

ספר זה, שהוא ראשון מסוגו בישראל, גורס כי הצלחת ארגונים בהשגת יעדיהם תלויה באיכותו של המשאב האנושי ובניהולו היעיל, וכי ניהול משאבי אנוש מהווה חלק בלתי נפרד מניהול הארגון, ואנשיו הם שותפים שווים בהנהלת ארגונים. הכותבים מדגישים את דרכי ההתמודדות של מערך משאבי האנוש עם השינויים הסביבתיים ומבהירים את תפקידו המשתנה של מערך זה בארגון.

הספר מיועד למעוניינים בהבנת סוגיות של ניהול המשאב האנושי והאתגר שבניהול עובדים: חוקרים, אנשי משאבי אנוש, מנהלים וגם תלמידים המתוודעים לראשונה לנושא. תכלית הספר היא לאפשר לקוראים לא רק להכיר ולפתח כלים לניהול משאבי אנוש, אלא אף להבין מהן החלופות האסטרטגיות העומדות לרשות המנהל ומהן אמות המידה לבחירת השיטות המתאימות למדיניות הארגון ולתרבותו, באופן שיענו על צורכי הארגון העכשוויים והעתידיים.

פרופ' אילן משולם משמש יו"ר העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש ויש לו ניסיון אקדמי וניהולי נרחב. פרופ' משולם היה דיקן בית הספר לניהול באוניברסיטת חיפה, יועץ וסגן נשיא בחברות גדולות בישראל ובארצות הברית ומנכ"ל משותף בחברת אינטל ישראל. זהו ספרו השלישי בתחום האסטרטגיה של משאבי אנוש.

פרופ' יצחק הרפז הוא דיקן ללימודים מתקדמים וראש המרכז לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי באוניברסיטת חיפה. פרופ' הרפז פרסם שמונה ספרים וכיהן כיו"ר האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה וכנציג ציבור בבית הדין הארצי לעבודה.

בשיתוף עם הוצאת ידיעות אחרונות-ספרי חמד, תשע"ה 2015, 630 עמ',  118 ₪.    

להזמנות: ידיעות אחרונות-ספרי חמד